AREA Tassi di Assenza - I Trimestre 2018 Tassi di Assenza - II Trimestre 2018 Tassi di Assenza - III Trimestre 2018 Tassi di Assenza - IV Trimestre 2018
MATERNITA' e CONG. PARENT.  MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE
AFC 0% 9% 7% 0% 0% 3% 19% 0% 9% 8% 0% 1% 7% 24% 1% 1% 27% 1% 0% 2% 31% 0% 4% 6% 1% 3% 4% 18%
AGS 4% 6% 12% 0% 0% 4% 25% 3% 5% 9% 0% 2% 4% 22% 7% 1% 23% 0% 0% 3% 34% 3% 3% 12% 0% 3% 3% 24%
APO 18% 1% 7% 2% 0% 4% 31% 15% 4% 4% 3% 1% 16% 44% 10% 3% 22% 2% 0% 7% 45% 4% 5% 8% 1% 3% 5% 25%
ASU 0% 4% 7% 0% 0% 3% 14% 0% 2% 6% 0% 1% 4% 12% 0% 1% 31% 0% 0% 4% 35% 0% 1% 4% 0% 2% 6% 13%
CCL 0% 13% 9% 0% 0% 8% 31% 0% 3% 9% 1% 1% 4% 18% 2% 3% 25% 0% 0% 3% 33% 0% 6% 9% 1% 3% 5% 24%
CGR 0% 1% 9% 0% 0% 4% 15% 0% 0% 8% 0% 2% 3% 13% 0% 1% 18% 1% 0% 2% 22% 0% 0% 10% 0% 2% 4% 18%
COL 0% 1% 6% 2% 0% 3% 12% 0% 1% 9% 2% 1% 3% 16% 1% 0% 29% 0% 0% 2% 32% 0% 0% 7% 0% 2% 5% 14%
COM 1% 5% 10% 3% 0% 3% 22% 1% 3% 8% 0% 1% 4% 18% 6% 1% 25% 2% 0% 4% 38% 0% 3% 8% 2% 3% 6% 23%
CP 0% 20% 8% 8% 0% 2% 38% 0% 42% 4% 9% 0% 2% 58% 0% 51% 15% 5% 0% 0% 71% 0% 30% 6% 6% 2% 2% 45%
CTL 0% 5% 9% 3% 0% 3% 19% 0% 4% 6% 2% 1% 3% 16% 1% 2% 27% 2% 0% 2% 34% 0% 2% 9% 2% 2% 5% 20%
DAT 30% 0% 2% 0% 0% 1% 34% 25% 0% 4% 0% 1% 1% 32% 14% 3% 30% 0% 0% 2% 48% 8% 4% 10% 0% 2% 5% 29%
DP 0% 18% 9% 5% 0% 4% 36% 0% 6% 8% 4% 1% 4% 24% 5% 15% 20% 1% 0% 3% 45% 0% 2% 7% 4% 2% 7% 23%
DT 0% 4% 6% 0% 0% 2% 13%                                          
ESE 0% 5% 9% 0% 0% 4% 18% 0% 7% 7% 0% 1% 5% 20% 0% 5% 23% 0% 0% 2% 29% 0% 3% 9% 0% 3% 5% 20%
IMT 0% 2% 10% 0% 0% 2% 13% 0% 2% 8% 0% 1% 2% 13% 2% 0% 24% 0% 0% 4% 30% 0% 4% 9% 0% 3% 5% 21%
INT 0% 0% 12% 0% 0% 8% 20% 0% 0% 5% 0% 2% 7% 14% 0% 0% 21% 0% 0% 5% 26% 0% 0% 6% 0% 3% 7% 17%
ODI 2% 4% 8% 0% 0% 4% 17% 1% 3% 11% 0% 2% 4% 21% 3% 4% 22% 0% 0% 1% 30% 0% 2% 5% 0% 3% 9% 19%
PMO 0% 9% 10% 0% 0% 2% 21% 0% 12% 3% 0% 0% 2% 17% 0% 0% 33% 0% 0% 2% 35% 0% 0% 5% 0% 2% 2% 9%
PPP 0% 2% 12% 0% 0% 2% 16% 1% 1% 6% 0% 1% 2% 11% 5% 0% 20% 0% 0% 5% 30% 3% 2% 7% 0% 2% 2% 15%
PRE-AD-LIQ 0% 4% 11% 6% 0% 2% 22% 0% 16% 6% 7% 2% 4% 34% 30% 0% 19% 7% 0% 1% 57% 0% 2% 5% 7% 3% 3% 21%
PRO 0% 4% 10% 0% 0% 2% 16% 0% 0% 7% 0% 2% 3% 13% 0% 0% 20% 0% 0% 1% 21% 0% 0% 7% 0% 2% 4% 13%
SC 0% 2% 10% 0% 0% 3% 14% 0% 1% 9% 0% 1% 3% 14% 0% 0% 21% 0% 0% 4% 26% 0% 1% 9% 0% 2% 4% 16%
SG 3% 3% 6% 0% 0% 2% 15% 1% 2% 7% 0% 1% 3% 13% 4% 4% 25% 0% 0% 1% 34% 1% 5% 6% 0% 2% 3% 17%
SSP 1% 3% 8% 0% 0% 4% 15% 0% 7% 7% 0% 2% 3% 19% 1% 2% 24% 0% 0% 2% 28% 0% 2% 6% 0% 3% 3% 14%
ST 0% 1% 8% 0% 0% 2% 11% 0% 5% 8% 0% 0% 6% 19% 0% 0% 14% 17% 0% 0% 31% 0% 4% 8% 2% 3% 2% 20%
STAFF AU 0% 0% 3% 0% 0% 3% 7% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 9% 0% 0% 2% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TAC 0% 13% 7% 2% 0% 3% 25% 0% 1% 5% 3% 1% 6% 16% 0% 1% 25% 2% 0% 2% 30% 0% 1% 8% 2% 3% 3% 18%
Totale Aziendale 2% 6% 9% 1% 0% 3% 21% 2% 4% 7% 1% 1% 4% 19% 3% 2% 24% 1% 0% 3% 33% 1% 3% 8% 1% 3% 5% 20%