AREA Tassi di Assenza - I Trimestre 2019 Tassi di Assenza - II Trimestre 2019 Tassi di Assenza - III Trimestre 2019 Tassi di Assenza - IV Trimestre 2019
MATERNITA' e CONG. PARENT.  MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE MATERNITA' e CONG. PARENT. MALATTIA e INFORTUNI FERIE e PERMESSI CCNL PERMESSI L. 104 SCIOPERO VARIE TOTALE
AFC 0% 4% 7% 0% 6% 2% 18% 0% 4% 8% 0% 0% 7% 19% 1% 0% 26% 0% 0% 2% 30% 11% 2% 7% 0% 5% 4% 30%
AGS 1% 3% 7% 0% 6% 2% 19% 1% 2% 10% 0% 0% 4% 18% 6% 1% 24% 1% 1% 2% 35% 2% 3% 8% 1% 6% 4% 24%
APO 2% 2% 9% 2% 4% 2% 21% 1% 8% 6% 2% 0% 6% 23% 2% 1% 24% 2% 1% 7% 38% 0% 7% 9% 3% 6% 4% 30%
ASU 0% 1% 8% 0% 4% 0% 13% 0% 1% 10% 0% 0% 4% 16% 0% 1% 29% 0% 1% 6% 37% 0% 3% 6% 0% 3% 7% 20%
CCL 0% 8% 8% 2% 6% 1% 25% 1% 2% 10% 1% 0% 4% 17% 3% 1% 23% 1% 1% 3% 32% 0% 5% 7% 1% 5% 5% 22%
CGR 1% 1% 10% 0% 5% 2% 18% 0% 0% 7% 0% 0% 3% 11% 2% 0% 22% 0% 1% 2% 26% 0% 1% 10% 1% 4% 5% 20%
COL 0% 3% 7% 0% 2% 2% 13% 0% 1% 3% 0% 0% 4% 8% 0% 0% 20% 0% 1% 4% 24% 0% 3% 8% 0% 2% 7% 19%
COM 1% 4% 10% 3% 6% 4% 28% 1% 2% 11% 2% 0% 6% 22% 5% 2% 22% 3% 1% 3% 34% 11% 5% 7% 3% 6% 6% 38%
CP 0% 6% 5% 11% 2% 0% 24% 0% 0% 12% 8% 0% 1% 22% 0% 2% 29% 7% 1% 0% 38% 0% 8% 12% 12% 3% 2% 37%
CTL 1% 7% 9% 2% 3% 1% 22% 1% 3% 7% 3% 0% 3% 17% 1% 5% 24% 2% 0% 3% 36% 1% 2% 8% 3% 4% 6% 24%
DAT 2% 6% 7% 0% 5% 2% 23% 0% 13% 10% 0% 0% 4% 27% 2% 6% 27% 0% 0% 2% 37% 1% 1% 7% 0% 4% 4% 18%
DP 0% 4% 8% 4% 5% 4% 26% 0% 3% 10% 4% 0% 8% 25% 0% 2% 24% 2% 1% 14% 43% 0% 8% 4% 5% 6% 10% 33%
ESE 0% 8% 8% 2% 4% 2% 25% 0% 17% 7% 2% 0% 3% 29% 0% 22% 19% 2% 1% 2% 45% 0% 18% 8% 1% 3% 4% 35%
IMT 1% 5% 10% 0% 2% 3% 22% 2% 1% 6% 1% 0% 5% 15% 2% 1% 21% 1% 1% 5% 32% 0% 5% 8% 1% 5% 3% 23%
INT 0% 0% 8% 0% 7% 4% 18% 0% 0% 4% 0% 0% 7% 11% 0% 0% 21% 0% 1% 4% 26% 0% 0% 12% 0% 6% 7% 25%
ODI 0% 4% 11% 0% 3% 2% 20% 1% 4% 10% 0% 0% 6% 20% 2% 9% 23% 0% 0% 1% 35% 0% 4% 6% 0% 4% 9% 23%
PMO 0% 5% 7% 0% 3% 1% 16% 0% 1% 8% 0% 0% 1% 10% 0% 0% 32% 0% 1% 2% 34% 0% 2% 8% 0% 4% 3% 17%
PPP 4% 4% 10% 0% 5% 1% 23% 1% 2% 8% 0% 0% 6% 17% 0% 0% 25% 0% 0% 3% 28% 0% 11% 3% 0% 3% 3% 21%
PRE-AD-LIQ 0% 3% 11% 7% 4% 3% 28% 0% 2% 6% 7% 0% 2% 16% 0% 1% 27% 6% 1% 4% 39% 0% 3% 9% 0% 6% 4% 22%
PRO 0% 4% 10% 0% 1% 0% 15% 0% 0% 11% 0% 0% 4% 15% 0% 0% 22% 0% 0% 1% 23% 0% 1% 4% 0% 4% 7% 16%
SC 0% 7% 9% 0% 3% 1% 20% 0% 1% 7% 0% 0% 5% 12% 0% 2% 26% 0% 0% 2% 30% 0% 2% 12% 0% 3% 4% 21%
SG 1% 5% 9% 0% 4% 1% 20% 0% 6% 5% 0% 0% 4% 15% 1% 0% 26% 0% 0% 1% 29% 1% 1% 12% 0% 3% 4% 21%
SSP 0% 1% 6% 0% 6% 1% 14% 1% 0% 8% 0% 0% 3% 12% 3% 0% 26% 0% 1% 4% 34% 0% 1% 8% 0% 5% 4% 18%
ST 0% 3% 11% 7% 7% 0% 28% 0% 1% 7% 7% 0% 8% 23% 0% 0% 19% 20% 1% 2% 41% 0% 3% 7% 7% 5% 4% 25%
STAFF AU 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TAC 0% 8% 5% 2% 5% 1% 21% 0% 6% 7% 2% 0% 2% 18% 0% 4% 27% 2% 0% 2% 35% 0% 1% 8% 2% 4% 4% 21%
Totale Aziendale 1% 5% 8% 1% 4% 2% 21% 1% 3% 8% 1% 0% 5% 18% 2% 3% 24% 1% 1% 4% 34% 1% 4% 8% 1% 5% 5% 24%